ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) ТовариствА з обмеженою відповідальністю «Маріупольська автошкола «Автолідер

Цей Договір є публічним та публікується в мережі Інтернет за адресою: www.avtolider.dn.ua/ без підпису письмового примірника, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів. Уважно ознайомтеся з текстом цього Договору. Будь-які питання стосовно положень Договору, які є для Вас незрозумілими, порядку та умов отримання послуг, Ви можете з’ясувати у центрі обслуговування телефонами: +380(67)777-48-08, +380(67)777-96-34, +380(67)777-93-72, +380(68)777-15-24.

Виконуючи дії, спрямовані на отримання послуг, передбачені цим Договором, Ви підтверджуєте, що Вам зрозумілі, Ви приймаєте і погоджуєтесь з умовами цієї Оферти.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій з подання оригіналів необхідних документів для вступу в Автошколу для копіювання та з моменту вибору категорії навчання (у вигляді заяви приєднання, заповненої співробітником Автошколи з Ваших слів, та перевіреною Вами особисто)(ч. 2 ст. 640, ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України), що означає повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). Автошкола не приймає на зберігання оригінали документів, які потрібні для укладання Договору та надання Послуг.

Пропозиція (публічна оферта)

Наведений нижче текст Договору про надання послуг підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв адресований фізичним особам, які:

  • досягли 18-річного віку (на момент закінчення підготовки), у деяких випадках 16-річного віку (на момент закінчення підготовки) згідно законодавства;
  • не має медичних протипоказань, щодо придатності до керування транспортним засобом;
  • має документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус;
  • постійно або тимчасово проживають на території України;
  • виявила бажання отримати право на керування транспортним засобом, шляхом проходження повного курсу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів,

і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України)

ТОВ  «Маріупольська автошкола «Автолідер», код ЄДРПОУ 39951200, є платником єдиного податку з 01.10.2015, що діє на підставі сертифіката про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв Серія МВС № 002370 від «24» грудня  2020 р., виданого Міністерством внутрішніх справ України, в особі директора Шкіря Олесі Олександрівни, діючого на підставі Статуту, іменоване надалі «Автошкола», з однієї сторони, та фізична особа, що приєдналася до цього Договору шляхом подання наведених документів, далі «Слухач», з іншої сторони, а в подальшому разом «Сторони», уклали Договір про наступне:

Публікуючи цей Договір, Автошкола пропонує вказаним фізичним особам укласти з ним Договір на умовах, що викладені нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ. ПРАВИЛА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

1.1.      У цьому Договорі наведені нижче терміни, якщо інше не визначено прямо, мають таке значення:

1.1.1.«Акцепт» – повне та безумовне, беззастережне прийняття Слухачем Публічної оферти укласти Публічний договір на запропонованих умовах, шляхом підписання відповідної заяви-приєднання до Договору.

1.1.2.«Договір» — означає цей Публічний договір (оферта)про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів , з усіма додатками, змінами та доповненнями до нього.

1.1.3. «Заява-приєднання» — заява встановленої форми в якої Слухач акцептує пропозицію Автошколи укласти Договір про надання послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів на запропонованих Автошколою умовах, заповнена співробітником Автошколи та перевірена Слухачем очно, яка є невід’ємною частиною Договору.

1.1.4. «Транспортний засіб» – транспортний засіб, що належить Автошколі на праві власності або знаходиться в його тимчасовому користуванні на підставі відповідного договору (оренди, фінансового/оперативного лізингу, доручення тощо).

1.1.5.«Послуга» – Послуга, що надає Автошкола Слухачу, зазначена в Заяві-приєднання до Договору, що мають певний строк надання, перелік, обсяг та загальну вартість.

1.1.6. «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про Слухача, до яких відноситься прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується Слухача та може бути використана Автошколою з метою їх ідентифікації.

1.1.7. «Законодавство» — Конституція України, міжнародні договори України ратифіковані Верховною Радою України, закони України, підзаконні нормативно-правові акти.

1.1.8. «Плата за послуги» — грошова винагорода, що оплачується Слухачем на користь Автошколи за Послуги, що надаються за цим Договором, розмір та порядок сплати якої визначений у Заяві- приєднаня, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Назви розділів Договору мають технічне значення, введені для зручності, і не використовуються для тлумачення умов Договору.

1.3. Будь-які граматичні, синтаксичні та інші помилки, описки і тому подібне не повинно використовуватися і тлумачитися Сторонами всупереч цілям Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Автошкола приймає на себе зобов’язання по наданню Слухачу, у відповідності з умовами цього договору, Послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, вказаних у Заяві-приєднання.

2.2. Процес надання Послуг завершується видачою Автошколою Слухачу свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв (далі — Свідоцтво), яке вноситься Автошколою в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру МВС.

2.3. Процес надання Послуг включає теоретичну підготовку, що здійснюються в групах та практичну підготовку, що здійснюється на транспортних засобах з механічною коробкою перемикання передач (МКПП), у розмірі зазначеному у Заяві-приєднання.

2.4. Виїзд учбового транспортного засобу до Сервісного центру України для складання офіційних іспитів надається за графіком Автошколи.

2.5. Слухачу може бути відмовлено у наданні Послуг, якщо буде виявлено алкогольне чи наркотичне сп’яніння, що  унеможливлює надання Послуги, чи заважає її наданню іншим Слухачам.

2.6. Відповідальність за транспортний засіб несе інструктор з навчання практичної їзди, який є співробітником Автошколи.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Автошкола зобов’язана:

3.1.1. Організувати та забезпечити належне надання Послуг, передбачених п. 2.1 цього договору.

3.1.2. Забезпечити проведення занять у приміщеннях, які повинні відповідати санітарним і гігієнічним вимогам; оснастити їх необхідним обладнанням.

3.1.3. Організувати проведення занять, дотримуватися вимог, що пред’являються до освітнього процесу.

3.1.4. Провести інструктаж з техніки безпеки у приміщенні, протипожежного мінімуму, техніці безпеки при навчальній їзді .

3.1.5. Проводити інструктаж перед проведенням практичних занять.

3.1.6. Представляти транспортний засіб для проведення практичних занять у справному технічному стані.

3.1.7. Надавати інші Послуги за угодою з Слухачем.

3.1.8. Дотримуватись умов цього Договору та додаткових угод, укладених з Слухачем.

3.1.9. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.

3.1.10. Зареєструвати Слухача в електронній формі до Єдиного державного реєстру МВС.

3.1.11. За умови отримання Слухачем позитивних підсумків і екзаменаційних оцінок — видати Слухачу Свідоцтво з внесенням в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру МВС.

3.1.12.  Інформувати Слухача про правила та вимоги щодо організації надання послуг.

3.2. Слухач зобов’язаний:

3.2.1. Оплатити надані йому послуги у строки та в порядку, визначені Автошколою.

3.2.2. Повідомляти Автошколі про зміну документів, місця проживання, телефону у п’яти денний термін.

3.2.3. Відвідувати всі заняття пропонованого плану занять.

3.2.4. Дотримуватись умов цього договору та додаткових угод, що укладаються з Автошколою.

3.2.5. Дбайливо ставитися до майна Автошколи і третіх осіб.

3.2.6. Відшкодовувати шкоду, заподіяну майну Автошколи відповідно до законодавства України.  

3.2.7. Узгодити з Автошколою графік навчальної їзди та дотримуватися його.

3.2.8. Повідомити Автошколу у разі присутності факту застосування адміністративного стягнення у вигляді позбавлення особи права на керування транспортним засобом, факту позбавлення водійського посвідчення.

3.2.9. На момент початку навчання з практичного керування внести оплату у розмірі не менш ніж 75 відсотків від суми, вказаної у Заяві-приєднання.

3.2.10. Інформувати Автошколу про будь-які зміни, що можуть вплинути на характер та строки надання Послуг за Договором не пізніше ніж за 24 години

4. ПРАВА СТОРІН

4.1. Автошкола має право:

4.1.1. Встановлювати навчальний розклад і навчальний графік.

4.1.2. Вимагати своєчасної оплати послуг, передбачених п. 2.1 цього договору та додатковими угодами з Слухачем.

4.1.3. Вважати пропущеними Слухачем теоретичні заняття, які були не відвідані без поважної причини заняття, а також практичні заняття, якщо не був виконаний п. 3.2.10 цього Договору.

4.1.4. Не компенсувати практичні заняття, які були пропущені в супереч п. 3.2.10 цього Договору.

4.1.5. Переносити дату і час проведення занять, попередньо повідомивши про це Слухача.

4.1.6. Розірвати цей Договір внутрішнім наказом, якщо Слухач пропустив 21% занять з неповажної причини або не приступив до навчання протягом 2 (двох) днів з моменту початку занять.

4.1.7. Не допустити Слухача до практичних занять у разі невиконання п. 3.2.9 цього Договору.

4.2. Слухач має право:

4.2.1. Отримувати від Автошколи інформацію з питань, що стосуються забезпечення виконання умов Договору.

4.2.2. Відвідувати заняття згідно з п. 2.3. цього договору, користуватися обладнанням і транспортними засобами, наданими Автошколою в освітніх цілях.

5. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ, СТРОКИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Загальна вартість Послуг, строки та порядок оплати узгоджуються Сторонами у Заяві- приєднанні та у виконання п. 3.2.3 цього Договору.

5.2. Початковий внесок складає 500 (п’ятсот) гривень.

5.2. Оплата за Послуги проводиться в національній валюті.

5.3. У разі відмови Слухача від курсу навчання після другого заняття, початковий внесок, сплачений Автошколі, не повертається.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1.Договір вважається укладеним з моменту Акцепту публічної пропозиції (оферти), шляхом підписання Заяви-приєднання та діє протягом усього періоду надання послуги або до дня повного виконання Сторонами зобов’язань за цим договором.

6.2. Дія Договору припиняється:

— за згодою Сторін;

— якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору;

— у разі ліквідації юридичної особи — Автошколи;

— у разі відрахування Слухача з Автошколи згідно з законодавством;

—  у разі систематичного порушення або невиконання умов Договору.

6.3. У разі не виконання Слухачем Розділу 5 Договору, Автошкола має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

7.2. Слухач несе відповідальність за правильність наданих персональних даних.

7.3. Автошкола не несе відповідальності за терміни здачі іспитів в ТСЦ. ТСЦ э державною структурою діяльність якої регламентують накази, постанови та інші законодавчі акти.

7.4. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

7.5. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, він розглядається в судових органах.

7.6. Автошкола звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що виникли після підписання Договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, які виникли та діють поза контролем Автошколи.

7.7. Автошкола, для якої внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин виконання обов’язків по цьому Договору стає неможливим, зобов’язана протягом 3 (трьох) діб повідомити про це Слухача.

7.8. У випадку дії форс-мажорних обставин штрафні санкції не застосовуються, а Сторони можуть домовитись про зміну умов цього Договору, або перенос строків.

7.9. Автошкола звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин, що виникли по вині третіх осіб, а саме — коли ці треті особи без попереднього повідомлення відмовились від виконання своїх зобов’язань. Автошкола зобов’язана терміново, в термін до 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання інформації про ці обставини, повідомити Слухача про це і прийняти усі необхідні заходи по усуненню цих обставин.

7.10. В усіх інших випадках Сторони переглядають умови цього Договору за взаємною домовленістю.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Сторони дають одна одній згоду на обробку своїх персональних даних, зазначених в цьому Договорі або наданих в процесі укладання та дії цього Договору, та включення цих персональних даних до бази персональних даних Сторони (якщо така ведеться відповідною Стороною) з метою ведення господарської діяльності Стороною відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Сторони підтверджують, що ознайомлені з правами суб’єкта персональних даних, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

8.2. Сторони погодили, що документи, відправлені електронною поштою, мають повну юридичну силу до моменту обміну оригіналами, породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути подані до судових органів в якості належних доказів і не можуть спростовуватися Стороною, від імені якої вони були відправлені.

8.3. Слухача оповіщено, що копії документів, які були прийняті при заключенні Договору, повертаються йому особисто, чи передаються до ТСЦ 1441, але ніяк не зберігаються в Автошколі більше ніж строк надання Послуги.

8.3. Усі майнові права інтелектуальної власності на об’єкт (продукт) створений в процесі виконання Договору належать Автошколі.

8.4. Слухач надає Автошколі безвідкличну згоду на фіксацію процесу надання послуг на фото-, кіно-, теле-, відеоплівку/носії, а також на безоплатний публічний показ, відтворення, розповсюдження, інше використання та розміщення фото-, кіно-, теле-, відео зображень, здійснених під час надання Послуг.

8.9. Недійсність будь-якого положення Договору з підстав, передбачених законодавством України, не призводить до недійсності всього Договору.

8.10. Цей Договір складено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології на українській мові.

8.11. Автошкола може надати Договір у паперовому вигляді, якщо Слухач заздалегідь при формуванні Заяви-приєднання запросив його.

9.АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ АВТОШКОЛИ

ТОВ  «Маріупольська автошкола «Автолідер»

87549, Донецька обл. м. Маріуполь пр. Металургів, буд.102,

87516, Донецька обл. м. Маріуполь вул. Московська, буд.16,

87514, Донецька обл. м. Маріуполь вул. Пилипа Орлика, буд.83/23,

87503, Донецька обл. м. Маріуполь вул. Київська, 31.

ЄДРПОУ 39951200

Веб-сайт в мережі інтернет: www.avtolider.dn.ua/

Адреса електронної пошти: avtolider.info@gmail.com

Номер телефону:

+380(67)777-48-08

+380(67)777-96-34

+380(67)777-93-72

+380(68)777-15-24

Пролистать наверх
Записаться на обучение прямо сейчас!
Вы можете бесплатно записаться на обучение прямо сейчас! Заполните заявку прямо сейчас и с Вами свяжется наш менеджер, для того чтобы обсудить все нюансы